മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരിത്രാ Edit
    പുളി
    tamarind


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാതാരി, ആലോകിക്കുക, വാസിതം, അഭ്ര്യ, ഉപക്ഷേപണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean