മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരിത്രവസ്തുത Edit
    നടന്നകാര്യം
    historical fact


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuse, അവനീകമനന്‍, അന്തിത്തിരിയന്‍, ആയുര്‍വ്വേദി, ആസ്താവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean