മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരിത്രയാഥാര്‍ത്ഥ്യം Edit
    ചരിത്രവസ്തുത
    historical fact


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശാലത്ത്, ആപ്തബന്ധു, ഭസ്മാസുരന്‍, വ്യജം, വിഷാദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean