മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരിത്രയാഥാര്‍ത്ഥ്യം Edit
    ചരിത്രവസ്തുത
    historical fact


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chef, sodium, അതിസുരദ്രു, വിസ്മാപക, അക്ഷു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean