മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചമ്മുക Edit
    വിവര്‍ണ്ണനാകുക, നാണിക്കുക
    feel embarrassed, be ashamed


Entries from Datuk Database

ചമ്മുക(ക്രിയ):: പ്രകാശം കുറയുക
ചമ്മുക(ക്രിയ):: ലജ്ജിക്കുക
ചമ്മുക(ക്രിയ):: കുഴപ്പത്തിലാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decant, human rights, salify, warrior, അഞ്ജനാവതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean