മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചമ്മണം Edit
നാമം
    കാലുകള്‍ മടക്കി തമ്മില്‍ വിലങ്ങനെ പിണച്ചുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പ്
    sitting cross legged
More details: ചമ്മണം പൂട്ടിയിരിക്കുക, ചമ്മണപ്പടിയിട്ടിരിക്കുക = കാലുകള്‍ മടക്കി വിലങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക


Entries from Datuk Database

ചമ്മണം(നാമം):: കാലുകള്മടക്കി തമ്മില്‍ വിലങ്ങനെ പിണച്ചുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പ്. ചമ്മണം പൂട്ടിയിരിക്കുക, ചമ്മണപ്പടിയിട്ടിരിക്കുക = കാലുകള്‍ മടക്കി വിലങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ palaeo, rancor, വിശപ്പ്, അഷ്ടമിരോഹിണി, പന്തീരടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean