മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചമ്മട്ടി Edit
    ചാട്ട, കൊരടാവ്
    whip


Entries from Datuk Database

ചമ്മട്ടി(നാമം):: കൊരടാവ്, കുതിരച്ചാട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ covenant, അതിക്ഷാരം, അഭിവീക്ഷകന്‍, പ്രത്യന്ത, ചീര്‍ണ്ണപര്‍ണ്ണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean