മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചമരി Edit
    മുള, പൂമൊട്ട്
    bamboo, bud of the flower


Entries from Datuk Database

ചമരി(നാമം):: പെണ്‍ചമരമൃഗം
ചമരി(നാമം):: ചാമരം
ചമരി(നാമം):: മുള
ചമരി(നാമം):: പൂമൊട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crepitate, nun, അനൈത്തും, മരുകന്‍, അദൃഷ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean