മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്ദ്രനാഥന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    Lord Siva


Entries from Datuk Database

ചന്ദ്രനാഥന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fission, അട്ടികൊടുക്കുക, ആജ്ഞാകരണം, ചുരത്തുക, വിഷ്ടബ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean