മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്ദ്രദ്യുതി Edit
    നിലാവ്, ചന്ദനം
    moon light, sandal wood


Entries from Datuk Database

ചന്ദ്രദ്യുതി(നാമം):: നിലാവ്
ചന്ദ്രദ്യുതി(നാമം):: ചന്ദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇദ്ധ്മവാഹന്‍, വിടക്ക്, പാഠാന്തരം, പുനരൂഢ, കൈവണക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean