മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്ദനഗിരി Edit
    മലയപര്‍വ്വതം
    malaya mountain


Entries from Datuk Database

ചന്ദനഗിരി(നാമം):: മലയപര്‍വതം (ചന്ദനമരങ്ങള്‍ ധാരാളം വളരുന്നതിനാല്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ muonium, ബരീവര്‍ദ്ദം, മെലിച്ചില്‍, അപ്രകൃതം, പാഠനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean