മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്തംചിന്തുക Edit
    അഴകു പ്രസരിക്കുക
    spread charm, grace or elegance


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vincible, അവത്തോല്, അക്ഷോടം, പ്രാവര്‍ത്യം, മൗസല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean