മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുഷ്ക്രിയകള്‍ Edit
    കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക, ഗുണിക്കുക, ഹരിക്കുക എന്നീ ഗണിതശാസ്ത്രക്രിയകള്‍
    the four, mathematical processes of addition, subtraction, multiplication and, division


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനന്തക്ഷേത്രം, ആത്മസ്തുതി, മച്ചമ്പി, മൂക്കുക, അപ്രതീക്ഷിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean