മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുരംഗബലം Edit
    ആന, കുതിര, തേര്, കാലാള്‍ എന്ന നാലു വിഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയ സൈന്യം
    army of, four kinds of forces


Entries from Datuk Database

ചതുരംഗബലം(നാമം):: ചതുരംഗങ്ങളോടുകൂടിയ സൈന്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണിവ്, ആവര്‍ത്തി, മലക്കറി, അഗദരാജം, ഇല്ലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean