മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുരം Edit
    കാക്ക, ഒരിനം മത്സ്യം
    crow, a kind of fish


ചതുരം Edit
    നാലുവശങ്ങളുള്ളത്, നാലുകോണുകളുള്ളത്
    having four side


Entries from Datuk Database

ചതുരം2(-):: നാലുവശങ്ങളുള്ളത്, നാലുകോണുകളുള്ളത്, ചതുരശ്രം
ചതുരം2(-):: സമചതുരം
ചതുരം2(-):: ദീര്‍ഘചതുരം
ചതുരം2(-):: വിസ്തീര്‍ണ അളവിന്‍റെ ഒരുതോത്, നൂറ് ചതുരശ്രയടി
ചതുരം2(-):: ഘനയളവിന്‍റെ ഒരു തോത്, നൂറ് ഘനയടി
ചതുരം1(നാമം):: വട്ടത്തലയിണ
ചതുരം1(നാമം):: ആനലായം
ചതുരം1(നാമം):: ഒരുകൈമുദ്ര
ചതുരം1(നാമം):: ഭ്രൂവ്യാപാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, പുരികങ്ങളെ ഭംഗിയില്‍ നീട്ടി സ്വല്‍പം പൊക്കുന്നത്
ചതുരം1(നാമം):: കാക്ക
ചതുരം1(നാമം):: ഒരിനം മത്സ്യം
ചതുരം1(നാമം):: വക്രഗമനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impetuous, waver, ampoule, അര്‍ഗീശന്‍, അംഗാരാവക്ഷേപണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean