മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചത Edit
    ദശ, മര്‍ദ്ദനം
    sinew, bruise


ചത Edit
    ഇറുക്കം കുറയുക


Entries from Datuk Database

ചത1(-):: "ചതയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
ചത2(നാമം):: ചതവ്
ചത2(നാമം):: ഇടി, മര്‍ദനം
ചത3(നാമം):: മാംസം
ചത3(നാമം):: ഫലങ്ങളുടെ മാംസളമായ ഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fact, re elect, അധാമാര്‍ഗ്ഗവം, ബര, ചോറ്റി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean