മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചണ്ഡിലന്‍ Edit
    ശിവന്‍, ക്ഷുരകന്‍
    Lord Siva, barber


Entries from Datuk Database

ചണ്ഡിലന്‍(നാമം):: ശിവന്‍
ചണ്ഡിലന്‍(നാമം):: ക്ഷുരകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ endeavour, അജാദനി, അന്നകുടം, ഭോഗീന്ദ്രന്‍, ആത്മാവബോധം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean