മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചണ്ഡാലി Edit
    ദുഷ്ട സ്ത്രീ
    a cruel woman


Entries from Datuk Database

ചണ്ഡാലി(നാമം):: ചണ്ഡാലസ്‌ത്രീ
ചണ്ഡാലി(നാമം):: അധമയായ സ്‌ത്രീ, ദുഷ്ടസ്‌ത്രീ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haven, balefully, ആലില, പ്ലാവിത, ചെണ്ടക്കോല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean