മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചട്ടിണി Edit
    ഒരിനം ചമ്മന്തി
    a side dish


Entries from Datuk Database

ചട്ടിണി(നാമം):: പലഹാരങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ തൊട്ടുകൂട്ടുവാനുള്ള ഉപദംശങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഒരിനം ചമ്മന്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതാഹ്വയം, പ്രത്ന, മക്തബ്, അനന്യസാധാരണ, ആര്‍ത്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean