മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചടകാമുഖം Edit
    ഒരിനം അമ്പ്
    a kind of arrow


Entries from Datuk Database

ചടകാമുഖം(നാമം):: ഒരിനം അമ്പ് (കുരുകില്‍പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടിനോട് സാമ്യമുള്ളത്.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരികുഴല്‍, യന്ത്രഗൃഹം, ഉദ്വഹ, പ്രവൃത്തിയാര്‍, പൂവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean