മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുക Edit
    പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക
    cause vacillation


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inapplicable, ചപ്പന്‍, വേദനിക്കുക, മുഖസംഭവന്‍, പീതസ്കന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean