മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്രാനിലന്‍ Edit
    ചുഴലിക്കാറ്റ്
    whirlwind


Entries from Datuk Database

ചക്രാനിലന്‍(നാമം):: ചുഴലിക്കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ octo, അവഗാഹനം, അന്വവസര്‍ഗ്ഗം, ഇഞ്ചങ്ഷന്‍, ബീജപുഷ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean