മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്രവാളം Edit
    ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മില്‍ തൊടുന്നതായി തോന്നുന്ന ദ്വിഗ്വലയം
    horizon


Entries from Datuk Database

ചക്രവാളം(നാമം):: വൃത്തം, വളയം
ചക്രവാളം(നാമം):: വൃത്തപരിധി
ചക്രവാളം(നാമം):: ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മില്‍ തൊടുന്നതായി തോന്നുന്ന ദ്വിഗ്വലയം
ചക്രവാളം(നാമം):: കൂട്ടം, സംഘം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ allotment, component, strident, അജാതവ്യഞ്ജന, ഇരോലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean