മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്കരക്കള്ളന്‍ Edit
    ഒരിനം ഉറുമ്പ്
    a kind of ant


Entries from Datuk Database

ചക്കരക്കള്ളന്‍(നാമം):: ഒരിനം ചുവന്ന ഉറുമ്പ്, ചോനന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backdrop, indent, ആകാശദീപം, ചേട്ടന്‍, വിഹസിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean