മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്കടാവണ്ടി Edit
    കാളവണ്ടി
    bullock cart


Entries from Datuk Database

ചക്കടാവണ്ടി(നാമം):: ഭാരം കയറ്റാവുന്ന കാളവണ്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വൈകുണ്ഠം, ആദേശി, കുടികിടപ്പ്, സുദര്‍ശനം, ഭിദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean