മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചകടം Edit
    വണ്ടി
    vehicle


Entries from Datuk Database

ചകടം(നാമം):: വണ്ടി, ചാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wry, burlesque, അമ്ലു, ഇമ്മി, വികര്‍മ്മക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean