മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചകം Edit
    ലോകം
    the world


ചകം Edit
    ശവം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ generate, liniment, blah blah, അഴുകുരല്‍, ആലംബായനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean