മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗ്ലാന Edit
    തളര്‍ന്ന, ആതുരമായ
    tired, sick


Entries from Datuk Database

ഗ്ലാന(വിശേഷണം):: തളര്‍ന്ന
ഗ്ലാന(വിശേഷണം):: രോഗമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ credible, rodent, canton, ആടരവക്കൊടി, വാടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean