മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗുണ്ട് Edit
നാമം
    വെടി, വെടിയുണ്ട, പീരങ്കിയുണ്ട
    firing of cannnon, cannon ball


ഗുണ്ട് Edit
നാമം
    തൂക്കുകട്ട, മണിക്കായ്, ഗോട്ടുവാദ്യം വായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നീണ്ടുരുണ്ട തടിക്കഷണം


ഗുണ്ട് Edit
നാമം
    കടുവാ വേഷക്കാര്‍ക്കു ചരിക്കാനുള്ള ശകടം


ഗുണ്ട Edit
നാമം
    അക്രമി, ഒരു രാഗം
    a a wicked person, a raga


Entries from Datuk Database

ഗുണ്ട1(നാമം):: ഒരു രാഗം
ഗുണ്ട2(നാമം):: അക്രമി
ഗുണ്ട്(നാമം):: ഉണ്ട, ഉരുണ്ടവസ്തു
ഗുണ്ട്(നാമം):: തൂക്കുകട്ട
ഗുണ്ട്(നാമം):: പീരങ്കിയുണ്ട
ഗുണ്ട്(നാമം):: മണിക്കായ്
ഗുണ്ട്(നാമം):: ഗോട്ടുവാദ്യം വായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നീണ്ടുരുണ്ട തടിക്കഷണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cliche, അഞ്ചലര്‍ബാണന്‍, അയിരൂര്‍സ്വരൂപം, അനുഷ്ഠാനനാടകം, പുംഗലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean