മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗര്‍ഭിണി Edit
    ഗര്‍ഭം ധരിച്ചവള്‍
    a pregnant woman


Entries from Datuk Database

ഗര്‍ഭിണി(നാമം):: ഗര്‍ഭമുള്ളവള്‍, ഗര്‍ഭവതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ olympian, carte blanche, ആകര്‍ഷണനിയമം, ചതുര്‍വിദ്യ, അദേശ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean