മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗന്ധവാഹി Edit
    കാറ്റ്
    wind


Entries from Datuk Database

ഗന്ധവാഹി(നാമം):: കാറ്റ്
ഗന്ധവാഹി(വിശേഷണം):: ഗന്ധത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caper, grate, അര്‍ദ്ധധാരം, ഖണ്ഡന, കിഴങ്ങന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean