മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗന്താവ് Edit
    പോകുന്നവന്‍
    one who goes


Entries from Datuk Database

ഗന്താ(വ്)(നാമം):: ഗമിക്കുന്നവന്‍, പോകുന്നവന്‍
ഗന്താ(വ്)(നാമം):: സ്‌ത്രീയെ പ്രാപിക്കുന്നവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ഗന്ത്രി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foretell, അക്ഷാന്ത, ആശിഞ്ജിതം, ഫുല്‍കരം, ശ്വരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean