മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗജത Edit
    ആനക്കൂട്ടം
    herd of elephants


Entries from Datuk Database

ഗജത(നാമം):: ആന ആയിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ
ഗജത(നാമം):: ആനക്കൂട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arousal, cardigan, jumbo, അതിജാഗരം, അധിവേത്താവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean