മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഖണ്ഡ Edit
    മുറിക്കപ്പെട്ട, ലഘുവായ
    divided, minute


Entries from Datuk Database

ഖണ്ഡ2(നാമം):: ഒരുതരം മനയോല
ഖണ്ഡ1(വിശേഷണം):: മുറിക്കപ്പെട്ട, ഭാഗിക്കപ്പെട്ട, ഛിന്നമായ
ഖണ്ഡ1(വിശേഷണം):: വിടവുള്ള, വിള്ളലുള്ള
ഖണ്ഡ1(വിശേഷണം):: പരിക്കേറ്റ, മുറിവുപറ്റിയ
ഖണ്ഡ1(വിശേഷണം):: ലഘുവായ
ഖണ്ഡ1(വിശേഷണം):: കുറവുള്ള, ന്യൂനതയുള്ള
ഖണ്ഡ2(സംഗീ.):: ഒരു സങ്കീര്‍ണരാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ custard, solicitous, text, yester, അര്‍ത്ഥദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean