മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഖഗം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പക്ഷി.
    Bird.
Base: Sanskrit


ഖഗം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    അമ്പ്.
    Arrow.
Base: Sanskrit


ഖഗം
(പര്യായം) പക്ഷി


Entries from Datuk Database

ഖഗം(നാമം):: പക്ഷി
ഖഗം(നാമം):: പരക്കാങ്കഴിവുള്ള ക്ഷുദ്രജീവി
ഖഗം(നാമം):: വിട്ടില്‍
ഖഗം(നാമം):: അമ്പ്
ഖഗം(നാമം):: ഗ്രഹം
ഖഗം(നാമം):: നക്ഷത്രം
ഖഗം(നാമം):: വായു
ഖഗം(നാമം):: മേഘം
ഖഗം(നാമം):: സൂര്യന്‍
ഖഗം(നാമം):: എരിക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഥര്‍വ്വാംഗിരസ്സുകള്‍, പ്ശാരോടി, ബിന്ദുജാല, യോഷ, മാറാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean