മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ക്ഷണപത്രം Edit
    ക്ഷണക്കത്ത്
    invitation letter


Entries from Datuk Database

ക്ഷണപത്രം(നാമം):: ക്ഷണക്കത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ variable, പ്രവശ്ചനം, മണ്ഡൂകം, പൈത്യക്കാരന്‍, കടത്തല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean