മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോലാട്ടം Edit
    കോലടിക്കളി
    a kind of dance accompanied by the beating of sticks


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bacillary, capricorn, മഞ്ചാടി, മയൂരചടകം, പ്രവ്രജനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean