മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോമല്‍ Edit
    വര്‍ദ്ധിച്ച കോപം, ബാധപ്രേതാവേശം
    wrath, possession by evil spirit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മുക്കുടി, പ്രബന്ധനം, രൗഹിത്യം, തീക്ഷ്ണോത്ഥം, ഭാവഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean