മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോമട്ടി Edit
    ഒരു ജാതി , വിഡ്ഢി
    a caste of merchants, fool


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ criterion, declare, precatory, അചല്, മാപക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean