മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോപിക്കുക Edit
    കോപം ഉണ്ടാവുക, ഇളകിമറിയുക
    become angry, be agitated


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ faze, inexpert, matriculate, മണിഘട്ടനം, അയിലക്കാക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean