മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോണന്‍ Edit
    ശനി, കുജന്‍
    saturn, mars


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ complicity, ആരവാരം, ഉപജനനം, കാഞ്ചന, ബാദഷാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean