മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൊഴുച്ചാല്‍ Edit
    ഉഴവുചാല്‍, കലപ്പച്ചാല്‍
    furrow made by ploughing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sateen, പ്രാതുഷ്പുത്രന്‍, ഉല്‍ഫുല്ലം, പാലനീയ, പരമാണുവാദി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean