മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൊഞ്ചുക Edit
    ഓമനത്തം തോന്നുമാറ് സംസാരിക്കുക
    prattle as a child


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഞ്ഞപ്പാവാട, അപരോപം, ഉച്ച, പോക്കറ്റടിക്കുക, കങ്കര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean