മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൈപ്പണി Edit
    കരകൗശലവേല, കൈകൊണ്ടുചെയ്യുന്ന വേല
    handicraft


Entries from Datuk Database

കൈപ്പണി(നാമം):: കൈത്തൊഴില്‍
കൈപ്പണി(നാമം):: ഒരുതരം കരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ moil, skipper, ഫലകാംക്ഷ, യാജ്ഞവല്‍ക്യന്‍, ആഘ്രാണിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean