മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൈപ്പങ്ങ Edit
    കയ്പച്ചെടിയുടെ കായ്, പാവയ്ക്ക
    bitter gourd


കൈപ്പങ്ങ Edit
    കൈപ്പയുടെ കായ്.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emancipate, graph paper, libration, ഛായാപഹരണം, ഓടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean