മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൈനോട്ടം Edit
    ഹസ്തരേഖ നോക്കി ലക്ഷണം പറയല്‍
    palmistry


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ onward, മിടി, അധിഷ്ഠാനദേവത, കര്‍മ്മഫലം, കുനാഭി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean