മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കെട്ടുതെങ്ങ് Edit
    ആദായം ഉടമസ്ഥന് എടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തവിധംപൊതുക്കാര്യത്തിനായെ വല്ലവനോടും പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ കെട്ടിനിറുതതിയ തെങ്ങ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ waster, ആയൂര്യോഗം, ഇരാകുക, പ്രതീവേശം, വിള്ളിച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean