മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൃത്രിമക്കാരണ Edit
    ഏടാകൂടക്കാരന്‍.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lacerate, sorus, stockade, ആവൃത്തിദീപകം, ചെറുക്കന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean