മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൂറ്റ് Edit
    സ്നേഹം, ബന്ധുത്വം
    affection, relationship


Entries from Datuk Database

കൂറ്റ്2(-):: സ്വരം പരമാകുമ്പോഴും സമസ്തപദത്തില്‍ വിശേഷണമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും "കൂറ്" എന്ന് അപദം കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം, = കൂറ്; ഉദാ: കൂറ്റുവാണിഭം, കൂറ്റുവാണിയം = പങ്കുകച്ചവടം; കൂറ്റുകൃഷി, കൂറ്റുഴവ് = പങ്കുകൃഷി.
കൂറ്റ്1(നാമം):: മനുഷ്യശബ്ദം, ഒച്ച
കൂറ്റ്1(നാമം):: നിലവിളി
കൂറ്റ്1(സംഗീ.):: ശാരീരം, കണ്ഠഗുണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fulgency, അവനേയ, ബാഹുജം, വിത്തന്‍, മക്ഷിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean