മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുഴിത്താളി Edit
    കന്നുകാലികള്‍ക്കു വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രം
    a bowl used for giving, water to cattle


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ careful, happily, hurl, mitre, ആകാശക്കപ്പല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean