മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുല്ലാ Edit
    കൂര്‍ത്ത തൊപ്പി,.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cancroid, ആസ്ഫോത, ഇണമുണ്ട്, ഭൂമുഖം, യോദ്ധാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean